Obec Račetice
ObecRačetice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025se uskuteční dne 6.5.2024 od 10.00 – 11.15 hodin v MŠ Račetice 44, příspěvková organizace, 438 01 Žatec.

Do MŠ mohou být zapsány děti od 3 do 6 let, které dovrší do 31.8.2024 věku 3 let a nastoupí v září 2024 nebo v průběhu  školního roku.

Zákonní zástupci dítěte přinesou s sebou: (občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře o očkování dítěte – tiskopis možno vyzvednout v MŠ). Očkování je povinné pro všechny děti. Vyjímkou jsou děti, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ se bude týkat dětí narozených od 1.9.2018 do 31.8.2019 a dětí s odkladem školní docházky.

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

§ 34 školského zákona:

(1) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Jinými slovy to znamená povinnost předškolního vzdělávání 5 letých a starších dětí, a to od září 2024.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 10.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny nejpozději 1.4.2024 na nástěnce mateřské školy.

§50, Zákon č. 258/2000 Sb.:

Mateřské školy mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

K zápisu musíte předložit potvrzení od lékaře – k vyzvednutí v MŠ.

MŠMT zveřejnilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) a je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou  orientaci 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

0. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při    práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

 1. Znám své jméno a příjmení.
 2. Vím, kde bydlím.
 3. Vím kolik je mi let.
 4. Znám základní barvy.
 5. Orientuji se v číslech a počtech.
 6. Umím se obléknout, svléknout.
 7. Umím po sobě uklidit.
 8. Dokážu malovat, stříhat, lepit.
 9. Dokážu mluvit ve větách.
 10. Když něco nevím, zeptám se.

RODIČOVSKÉ DESATERO

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.

Dovolte, abychom Vám přiblížili pojem školní zralost, často používaný při zápisu k povinné školní docházce:

Školní zralost

= připravenost dítěte, předpoklad úspěšného zvládnutí školnících požadavků

= souhrn všech biologických, psychických a sociálních vlastností dítěte

Co s sebou nese vstup do školy?

 • Zvyšují se nároky na dítě
 • Stoupá zájem o různé podněty a aktivity
 • Velká změna v dosavadním životě = zátěž pro dítě (kamarádi, učitelé, prostředí, nároky, režim...)
 • Změna role: dítě/žák – delší dobu se soustředit, disciplinovaná práce, hodnocení
 • Musí se obejít delší dobu bez rodiče
 • Zažívá neúspěch
 • Výkyvy ve výkonech

Na novou situaci může dítě zdánlivě reagovat nepřizpůsobivě: výkyvy nálad, plačtivost, podrážděnost, únava, hůře spí a jí, bolest hlavy, nechce vstávat, častěji nemocné, selhává v již dobře nacvičených činnostech – obvykle vše trvá krátce a brzy vymizí.

V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její tři složky:

 1. Fyzická zralost = věk, výška, hmotnost, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, zralost CNS, celkové zdraví. Toto vše hlídá a sleduje Váš dětský lékař.
 2. Psychická zralost = úroveň v oblasti poznávacích procesů. Rozvoj zrakové a sluchové diferenciace, kapacita paměti, úroveň myšlení (realistický náhled na svět), přechod od názorného k logickému myšlení, rozvoj řeči – slovní zásoba, grafomotorika – úchop, řízená činnost, samostatnost, aktivita, tempo, soustředění. V případě nejistoty nebo doporučení MŠ vyšetří PPP. 
 3. Sociální Emocionální zralost = schopnost odloučení od rodiny, role školáka, schopnost podřídit se skupině, regulování vlastních emocí, nálad a přání. Vždy se můžete poradit se svojí paní učitelkou.

Doporučení pro rodiče:

 • mluvte s dítětem o škole, připravujte jej na vstup do školy (výběr aktovky, penálu...), říkejte mu, co ho ve škole čeká – snažte se ho „natěšit“
 • vyhýbejte se strašení (počkej ve škole, tam si nebudeš moct jen hrát...)
 • povzbuzujte a motivujte dítě (na neúspěchy reagujte úsměvem, hledejte společně řešení)
 • nesrovnávejte jej s ostatními dětmi
 • citlivě reagujte na jeho duševní stav - „nepřepínejte“ ho
 • činnosti spojené se školkou/školou dělejte společně
 • ptejte se dítěte na jeho pocity, mluvte s ním vždy, když potřebuje
 • snažte se do denního režimu zavést řád – děti jej potřebují a mají jej rády

Vhodné hry a aktivity na všestranný rozvoj dítěte:

Hry na rozvoj paměti a pozornosti

 • rovnání hraček podle velikosti, zapamatování obrázků nebo hraček, rovnání věcí a hraček podle zadání
 • Vyřizování vzkazů – nechte jej vyřizovat jednoduché vzkazy členům rodiny

Hry na rozvoj myšlení a řeči

 • Hry se slovy – vymýšlení slov, vět, říkanek – na určené písmeno
 • Dovyprávění příběhu – jednoduchý příběh (ze života) nedokončíme a necháme dítě vymýšlet
 • Co bys dělal kdyby ... – vymýšlejte jednoduché situace, které dítě samo řeší (kdyby ses řízl ...)
 • Co je správné? – říkejte pravdivé i nepravdivé věty a dítě určí, co je a není správné

Hry zaměřené na rozvoj motoriky

 • Čmárání, kroužení, vlnky, tečky – vše se správným úchopem tužky, pastelky, používat trojhranné pastelky silnějšího průměru (fixy Trio Scribbi)
 • Jemná motorika: modelování, vytrhávání z papíru, stříhání, zapínání knoflíků, zipů, tkaničky, navlékání korálků, stavebnice, lepení ....
 • Spojovačky a jiné 

Hry na rozvoj smyslového vnímání

 • Skládání rozstříhaných obrázků, puzzle, skládačky ...
 • Cvičit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed – popis obrázků
 • Vyhledta předměty podle určitého vznaku. Barva, tvar, velikost .... Např. Co všechno je v místnosti/na zahradě... žluté/ kulaté...?
 • Cvičení postřehu – položíme předměty na stůl, dítě si je prohlédne. Pak jeden tajně odebereme a dítě hádfá, který předmět chybí. apod.

Hry na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení – dítě opakuje rytmus (tleská, dupe...) s použitím nádobí
 • Učte se říkanky a básničky, písničky – vymýšlejte si k nim ukazování
 • Lokalizace zvuku – dítě hledá ukrytý budík, telefon ....
 • Na šeptanou
 • První a poslední písmeno – vymysli slovo

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice