Obec Račetice
ObecRačetice

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6

Stránka

Naše místo - zahrada a hřiště MŠ Račetice

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Naše místo – zahrada a hřiště MŠ Račetice

3. 9. 2018 Zobrazit více

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

Písemná zpráva zadavatele "Energetické úspory v objektu bytový dům č.p. 158, 159, 160 Račetice"

12. 7. 2018 Zobrazit více

CHODNÍKY RAČETICE 2018

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: CHODNÍKY RAČETICE 2018

20. 5. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky zakázka malého rozsahu zateplení 3 BD

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací představujících zlepšení energetických vlastností budovy č.p.158, 159, 160 v Račeticích. Zateplení fasády, stropů 1 PP a střech, výměna výplní otvorů, a ostatní související stavebn

12. 4. 2018 Zobrazit více

Výzva k podání nabídek na oprava kaple Sv.Vojtěcha

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídek podlimitní stavební zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Oprava kaple Sv.Vojtěcha Račetice p.p.č.370 v Račeticích okr.Chomutov

3. 6. 2016 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“

Lhůta pro podání nabídek: od 26.3.2015 do 10.4.2015 do 10:00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 10.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavby

25. 3. 2015 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: „Energetická úsporná opatření“ - ZRUŠENO

Lhůta pro podání nabídek : od 16.3.2015 do 3.4.2015 do 10, 00 hod.
Předpokládaný objem zakázky 5 000 000,-Kč bez DPH.
Termín dodávky stavebních prací nejpozději do 30.11.2015.
Hodnocení nabídek 3.4.2015 od 11,00 hod.
Prohlídka stavb

16. 3. 2015 Zobrazit více

Výběrové řízení „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“

Výběrovému řízení na dodávku s názvem „Separace bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcích“ bylo ukončeno

7. 7. 2014 Zobrazit více

Veřejná zakázka na stavební práce: Cesta v polích, výsadba a ozelenění ploch v KÚ: Račetice

Obsah zadávací dokumentace:
ČÁST 1 Pokyny pro uchazeče
ČÁST 2 Návrh smlouvy o dílo
ČÁST 3 Technické podmínky a PD(CD A ODKAZ NA ULOŽIŠTĚ)
ČÁST 4 Výkaz výměr k ocenění

17. 4. 2014 Zobrazit více

Veřejná soutěž: o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
„Veřejná soutěž na dostavbu návsi v Račeticích“
 
Na základě rozhodnutí starosty obce se zadávací podmínky výše uvedené soutěže mění takto:
 
Místo předložení obálek s nabídkami: Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec
Termín předkládání obálek s nabídkami je dne 30 .května 2012 do 10 hod.
Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek 30 .květen  2012 v 10,30 hodin.
Obec Račetice si vymiňuje dle potřeby soutěž zrušit a žádnou předloženou nabídku nepřijmout,
a současně dále s případnými uchazeči jednat o náplni veřejných služeb.
Podmínky soutěže jsou rovněž zveřejněny na stránkách obce Račetice
v sekci veřejná soutěž dnem 27. února 2012
zadávací lhůta pro předložení nabídek je do 30.května do 10 hod.
„ostatní podmínky soutěže zůstávají beze změn“
V Račeticích 26.3.2012
Vlastislav Hofman v.r.
starosta obce 

 

 

 
V Račeticích dne 27.února 2012
Obec Račetice vypisuje veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh zástavby ploch A1, A2, A5 a A6
 
Zadávací podmínky a kritéria veřejné soutěže.
Záměr ploch na návsi obce Račetice (plochy jsou označeny A1 až A6 – rozvojové plochy) přičemž plocha
A1 (p.p.č. 369/1, 368/1-části) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím režimu.
A2 (p.p.č. část 369/2, 367, 366) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím režimu.
A5 (p.p.č. část 369/5) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím režimu.
A6 (p.p.č. část 369/1) jsou určeny k výstavbě objektů v následujícím režimu.
 
Režim veřejné nabídky prodeje pozemků k zástavbě objekty
 
Obec Račetice nabízí výše uvedené pozemky k prodeji za těchto podmínek:
Prodej se uskuteční za cenu předloženou formou nabídky v uzavřených obálkách, přičemž min.prodejní cena musí odpovídat znaleckému posudku.
Zájemce je povinen respektovat regulativa výstavby,charakter a náplň objektu takto:
 
Ø Objekt bude maximálně 2 patrový s obytným podkrovím, přičemž v prvním nadzemním podlaží musí být umístěny provozovny nebo služby veřejného charakteru ( např. prodejna průmyslového zboží,kadeřník,manikůra,pedikůra,masáže, prodejna textilu a galanterie, řeznictví,opravny obuvi, krejčovství,ekonomické služby a poradenství,cukrárna ,kavárna,půjčovna kol a sportovního vybavení a další.)
Ø Objekt musí respektovat charakteristiku stávající venkovské zástavby (zejména sedlová střecha s pálenou krytinou, fasáda omítka, okna dřevěná nebo plastová imitující dřevo)
Ø Návrh závazné dispozice včetně pohledů na objekt musí být součástí nabídky.
Ø Minimální prodejní cena pozemku  musí být rovna znaleckému  posudku.
Ø Zájemce se zaváže vybudovat a zprovoznit objekt včetně služeb do 3 let s udržitelností minimálně dalších 5 let.
Ø V případě splnění výše uvedených podmínek bude uchazeči kupní cena vrácena po uplynutí 5 let provozu v plné výši.
Ø Obec se současně zavazuje, že bude s případným zájemcem jednat v maximální součinnosti při žádostech o dotace či při vyjednávání úvěru.
 
Hodnotící kritéria:
 
Výše nabídkové ceny za pozemek                       30%
Rozsah a charakter služeb pro veřejnost             45%
Celkový přínos záměru pro obec                           25%
 
Nejvyšší počet dosažených bodů určuje vítěznou nabídku
Každý zájemce – uchazeč smí podat na každý uvedený pozemek označený A1,A2,A5 a A6 pouze jednu nabídku.
S vítězným uchazečem bude sepsána kupní smlouva na uvedený pozemek s odkládací podmínkou nabytí účinnosti k datu nabytí právní moci stavebního povolení pro výstavbu.
Současně bude s uvedeným uchazečem sepsána smlouva o zřízení předkupního práva ve prospěch Obce Račetice.
Obec Račetice si vymiňuje sepsání smlouvy o vrácení pozemku v případě nesplnění podmínek uvedených v této soutěži.
 
Obsah nabídek:
Nabídka bude obsahovat dokumenty v tomto členění
 
A.      Nabídková cena bude uvedena jako celková bez DPH
B.      Bude uvedena plocha zastavěného prostoru a okótovaný vnější obvod navržené budovy
C.      Bude předložen popis objektu a podnikatelský záměr ve kterém bude uveden harmonogram výstavby objektu a popis zajištění udržitelnosti provozu po dobu 5 let
D.      Bude předložen projekt stavební dispozice a pohledů opatřený razítkem autorizované osoby.
Vše bude současně předloženo na elektronickém nosiči, který bude rovněž v obálce.
 
 
Obálka bude předložena zalepená a bude obsahovat popis:
Jméno a údaje o uchazeči
Text:
„ Veřejná soutěž na dostavbu návsi v Račeticích – NEOTVÍRAT“
Adresu Obecního úřadu v Račeticích:
Obec Račetice
Račetice 11, 438 01 Žatec
 
Místo předložení obálek s nabídkami: Obec Račetice, Račetice 11, 438 01 Žatec
Termín předkládání obálek s nabídkami je dne 28.březen 2012 do 10 hod.
Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek 28.březen 2012 v 10,30 hodin.
Obec Račetice si vymiňuje dle potřeby soutěž zrušit a žádnou předloženou nabídku nepřijmout,
a současně dále s případnými uchazeči jednat o náplni veřejných služeb.
 
 
Podmínky soutěže jsou rovněž zveřejněny na stránkách obce Račetice
v sekci veřejná soutěž dnem 27. února 2012
zadávací lhůta pro předložení nabídek je do 28.3.2012 do 10 hod.
 
příloha:
Situace možné zástavby v plochách A1,A2,A5 a A6.
Bližší informace o přípojkách inž.sítí lze získat na Obecním úřadě.
 
Vlastislav Hofman v.r.
Starosta obce Račetice

Vyvěšeno dne : 27.2.2012
 
              Sejmuto dne: …………………………….

Příloha:

Katastralni_mapa.pdf racetice


27. 2. 2012 Zobrazit méně

Stránka

Obecní úřad

Projekty

Naše projekty realizujeme s podporou

IROP

MMR

Czec POINT

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Račetice
Obec Račetice