Obec Račetice
ObecRačetice

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Račetice 19.10.2022

Zápis z Ustanovujícího zastupitelstva obce Račetice

 

Konané dne: 19.10.2022 v KD Račetice č.p. 11
Zahájení: 18:00

 

Bod programu 1.: Zahájení zasedání

Zasedání Zastupitelstva obce Račetice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Antonínem Bartoněm (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Račetice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Račetice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Aleše Kvasničku a Antonína Bartoně a zapisovatelem Josefa Ryšavého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice určuje ověřovateli zápisu Aleše KvasničkuAntonína Bartoně a zapisovatelem Josefa Ryšavého.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 50)/2022

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnit další bod – rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu 2022. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje program schůze ve znění:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
 1. určení počtu místostarostů
 2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
 3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. volba starosty
 5. volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. volba předsedy finančního výboru
 3. volba předsedy kontrolního výboru
 4. volba členů finančního výboru
 5. volba členů kontrolního výboru
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 2. Projednávání smlouvy se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene
 3. Projednání smlouvy o dotaci – Ústecký kraj
 4. Upřesnění rozdělení bytů v domě čp. 111
 5. Zadání územního plánu
 6. Rozpočtové opatření
 7. Diskuse

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 51)/2022

Bod 3: Volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 52)/2022

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 53)/2022

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Aleš Kvasnička navrhl zvolit do funkce starosty dosavadního starostu Antonína Bartoně. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí starostu Antonína Bartoně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 54)/2022

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Antonín Bartoň navrhl zvolit do funkce místostarosty dosavadního místostarostu Josefa Ryšavého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí místostarostu Josefa Ryšavého.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 55)/2022

Bod 4: Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 56)/2022

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Antonín Bartoň navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru dosavadního předsedu fin. výboru Aleše Kvasničku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou finančního výboru Aleše Kvasničku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 57)/2022

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Aleš Kvasnička navrhuje nedělit zastupitele podle kandidátek na opozici a pozici, přesto chce ctít tradici nominaci do kontrolního výboru kandidátům z druhé kandidátní listiny, navrhuje tedy do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitele z této kandidátky s nevětším ziskem hlasů Radomila Filka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou kontrolního výboru Radomila Filka.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 58)/2022

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva a předseda finančního výboru Aleš Kvasnička navrhl zvolit členem finančního výboru Michala Prokopa a Hanu Ryšavou. Protinávrh nebyl podán.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí členy finančního výboru Michala Prokopa a Hanu Ryšavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 59)/2022

Člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru Radomil Filek se dotázal zda by přijal návrh na volbu člena kontrolní komise člen zastupitelstva Vlastislav Hofman, ten poděkoval za důvěru ale navrhl místo sebe pana Jiřího Vavříka. Aleš Kvasnička navrhl doplnit návrh o Petru Pavlíčkovou. Protinávrh nebyl podán.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice volí členy finančního výboru Miroslava Přibíka a Petru Pavlíčkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 60)/2022

Bod 5: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Aleš Kvasnička připomněl, že v minulém volebním období byla z důvodu horší finanční situace obce zastupitelstvem rozhodnuto o nevyužití plné výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva, resp. o schválení 50% z možného.

Předsedající navrhl, aby vzhledem k zlepšení stavu financí neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši:

Neuvolněný člen zastupitelstva (bez další funkce) 1448 Kč, neuvolněný člen výboru zastupitelstva 2412 Kč, neuvolněný předseda výboru zastupitelstva 2894 Kč, neuvolněný místostarosta 26051 Kč a to ode dne 19.10.2022.

Josef Ryšavý podal protinávrh, souhlasí s uvedenými odměnami neuvolněných členů zastupitelstva kromě výše odměny místostarosty. Navrhuje, aby odměna místostarosty nebyla v plné výši ale na 50% této hodnoty, tj. 13025 Kč. Žádné další návrhy nebyli podány.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1448 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 61)/2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13025 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 62)/2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2894 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 2412 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 63)/2022

Bod 6: Projednání smlouvy se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene

Antonín Bartoň informoval o žádosti spol. ČEZ Distribuce o vedení elektrického kabelu k nově budovaným RD přes pozemek obce p.č. 291/35. Společnost vyžaduje zřízení věcného břemene pro případný přístup a opravy.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 291/35 v k. ú. Račetice se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 64)/2022

Bod 7: Projednání smlouvy o dotaci – Ústecký kraj

Josef Ryšavý: Obec podala žádost na podporu akce „Projektová dokumentace cyklostezek Račetice“, žádost byla úspěšná a ÚK rozhodl o poskytnutí 200.000Kč jako investiční dotace, maximálně však 69,29% z celkových vynaložených nákladů. Zastupitelstvo musí odsouhlasit znění smlouvy a přijetí dotace. Jedná se o projektovou dokumentaci cyklostezky paralelní s vozovkou Račetice-Vilémov (s koncem u Topolanského dvora) a Račetice – Libědice (končí u budovy bývalé základní školy).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje smlouvu SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE k realizaci projektu „Projektová dokumentace cyklostezek Račetice“ a přijetí dotace 200.000 Kč (maximálně však 69,29% z celkových nákladů) od Ústeckého kraje. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 65)/2022

Josef Ryšavý informoval o provedeném marketingovém průzkumu na dodavatele projektové dokumentace, bylo osloveno několik možných dodavatelů – autorizovaných architektů dopravních staveb. Nejlevnější nabídka je od Ing. Ludmily Rusňákové,  projektantky dopravních staveb v ceně: 152 + 165 tis. Kč, tj. celková cena 317.000 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje jako dodavatele Projektové dokumentace na cyklostezky Račetice-Vilémov a Račetice-Libědice dopravní projektantku Ing. Ludmilu Rusňákovou za celkovou cenu díla 317.000 Kč s termínem dodání do konce roku 2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem objednávky a smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 66)/2022

Antonín Bartoň informoval o rozdělní bytových jednotek v domě Račetice č.p. 111, kde jedním z vlastníků je obec Račetice. Dále je třeba smluvně upravit rozdělení okolních pozemků. Obec je jedním z majitelů, navrhuje znění Dohody spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti. Jedná se o pozemky p.č. 412/56 o nové výměře 100 m2, p.č. 412/292, o výměře 94 m2, p.č. 412/57, o výměře 33 m2,  p.č. 412/293, o výměře 32 m2.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje Dohodu spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti. Jedná se o pozemky p.č. 412/56 o nové výměře 100 m2, p.č. 412/292, o výměře 94 m2, p.č. 412/57, o výměře 33 m2,  p.č. 412/293, o výměře 32 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 67)/2022

Bod 9: Zadání územního plánu

Josef Ryšavý: V minulém zastupitelstvu byl pověřeným zastupitelem pro pořizování územního plánu. Obec aktuálně prochází procesem pořízení prvního územního plánu, k dnešnímu dni je připraven pořizovatelem (ORP Kadaň) návrh zadání se zapracováním připomínek všech dotčených orgánů. Žádá o pověření k pokračování v této činnosti.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje určeného člena zastupitelstva dle § 47 odst. 1 a 4 § 51 odst. 1 a 3 § 53 odst. 1 a 3 § 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů dále jen „určený zastupitel“, místostarostu, Josefa Ryšavého jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Račetice.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 68)/2022

Josef Ryšavý dále informoval o procesu vzniku návrhu Zadání územního plánu Račetice, který bude sloužit při výběrovém řízení na zpracovatele (architekta). Návrh zadání byl veřejně dostupný na webu obce i pořizovatele, byl rozeslán dotčeným orgánům. Pořizovatel všechny došlé připomínky zapracoval do aktualizovaného návrhu, který navrhuje schválit.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje určeného člena zastupitelstva dle § 47 odst. 1 a 4 § 51 odst. 1 a 3 § 53 odst. 1 a 3 § 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů dále jen „určený zastupitel“, místostarostu, Josefa Ryšavého jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Račetice.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 69)/2022

Bod 10: Rozpočtové opatření

Antonín Bartoň představil návrh rozpočtové změny číslo 2 k rozpočtu obce na rok 2022. Na straně příjmů navrhuje změnu o 458.500Kč, výdajů rovněž v částce 458.500Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje Rozpočtovou změnu k rozpočtu obce Račetice pro rok 2022 ve výši 458.500Kč na straně výdajů a 458.500Kč na straně příjmů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 70)/2022

Bod 11: Diskuse

Hana Jenčová informovala o nabídce věcného daru od obce Pětipsy - lednice Gorenje, žádá o schválení přijetí daru.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Račetice 44, přijetí věcného daru (Chladnička Gorenje) od obce Pětipsy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 71)/2022

Hana Jenčová dále informovala o aktuálních nákladech na provoz MŠ Račetice. Záloha 24.000 Kč nestačí, poplatky na energie a další provozní náklady jsou aktuálně v odhadované výši 45.000 Kč i přes úsporný režim.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje navýšení výše záloh na provoz MŠ Račetice ve výši 45.000Kč měsíčně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 72)/2022

Aleš Kvasnička připomíná že požadoval, aby byly řešeny také úspory energií, nejen navyšování záloh/plateb. V srpnu tak došlo k zateplení stropů a výměně svítidel. Tázal se na stav pořízení tepelného čerpadla. Josef Ryšavý informoval o instalaci online systému na měření spotřeby elektrické energie, MŠ i obec tak mohou od dnešního dne sledovat dopady změn ve využívání el. energie. Nabídku na tep. Čerpadlo zaslal zatím jen jeden z 3 subjektů, který si byl místo realizace prohlédnout. Cena za 2ks zařízení je cca 100.000 bez DPH. Navrhuje oslovit další. Vlastislav Hofman navrhuje schválit výdaj na nákup a instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch 150 tis. Kč, včetně instalace a DPH.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje pořízení systému pro vytápění MŠ Račetice tepelným čerpadlem technologie vzduch-vzduch do 150.000 Kč včetně instalace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Návrh byl schválen jako usnesení č. 73)/2022

Antonín Bartoň informoval o žádosti rodiny s trvalým pobytem v obci Račetice – dítě s diagnostikovanou speciální potřebou vyžaduje specifický druh léčby, kterou nehradí veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o částku 31 tisíc za terapii, která již pomohla, je ověřená. Částka se týká terapie do konce roku, od roku 2023 by mělo být zajištěno financování z Nadačního fondu ČEZ. Do té doby žádají o zvážení příspěvku na léčbu obec. Kvasnička, Přibík zmínili princip vesnice a sousedské pomoci jako základních hodnot venkova. Jenčová a veřejnost požadují zřízení transparentního účtu na který by mohli přispívat i spoluobčané případně by na něj mohli putovat výtěžky z benefičních akcí v obci. Filek, Hofman diskuse o zřízení speciálního solidárního a sociálního fondu, který by byl připraven pro nenadálé situace jako je tato i do budoucna.

Josef Ryšavý pověřen úkolem prověřit pravidla veřejné sbírky s transparentním účtem. Dále řešeno přesměrování darů neziskovým organizacím a fondům působících mimo katastr obce Račetice na účely pomoci v obci či do případného fondu.

Datum sejmutí: 1. 12. 2022 Zodpovídá: Ing Josef Ryšavý
Račetice
Obec Račetice