Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

VYUŽÍVÁME PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj

 

Kobra Údlice

 

Czec POINT

 

Zelená obec, jsme zapojeni do Rema Systému, likvidace elektroodpadu

Svátek

Svátek má Eduard

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 3. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty -5 až -1°C. Noční teploty -6 až -10°C.

 

Jízdní řády - IDOS

Navigace

Obsah

Zpět

Zápis z jednání zasupitelstva

Zápis

z jednání zastupitelstva Obce Račetice, konaného dne 26. 09. 2017 od 17.00 hod. v kulturním domě OÚ v Račeticích.

 

 

Jednání zastupitelstva je veřejné a bylo svoláno starostou obce dne 19. 09. 2017, starosta pan Vlastislav Hofman zahájil jednání v 17,08 hod., konstatoval, že zastupitelstvo obce je

 

Usnášeníschopné

 

Protože je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a to 6 z 9 zastupitelů

Jmenovité uvedení přítomných zastupitelů je v prezenční listině -  příloha č. 1 jednání ZO.

 

Pozvánka na jednání byla zveřejněna 19. 09. 2017, čím se splnila zákonná lhůta dle §93 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 

Starosta obce sděluje, že zápis z jednání konaného dne 30. 06. 2017 byl v  zákonném termínu řádně zapsán, podepsán, ověřen a je k nahlédnutí na OÚ.

 

Jednání se zúčastnilo, dle sdělení skrutátorů, 6 hostů (občané) – příloha č. 2 jednání ZO.

 

Návrh starosty:

Zapisovatel: paní Lenka Kirchmayrová

Ověřovatelé a skrutátoři: Ing. Jiří Vavřík a Bc. Filip Pavlíček

Hlasování:           ANO:                6                 NE:         0                            ZDRŽEL:               0

ZO stanovilo paní Lenku Kirchmayrovou zapisovatelem a pana Ing. Jiřího Vavříka a Bc. Filipa Pavlíčka ověřovateli zápisu a skrutátory.

 

Program zasedání

 1. Zahájení zasedání
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozhodnutí o prodeji pozemků dle zveřejněného záměru
 4. Zrušení zástav MMR u 10 b. j. (č. p. 108-112) a případný odkup do vlastnictví
 5. Řešení problému s dlužným nájemným – pozván nájemník č. p. 111
 6. Různé
 7. Závěr

   

 

Návrh na doplnění programu zasedání: - pan Ing. Josef Ryšavý požádal o projednání podnětů v bodě 6 Různé.

Hlasování:           ANO      6                            NE          0                            Zdržel se              0

 

 

Program zasedání

 1. Zahájení zasedání
 2. Kontrola usnesení
 3. Rozhodnutí o prodeji pozemků dle zveřejněného záměru
 4. Zrušení zástav MMR u 10 b. j. (č. p. 108-112) a případný odkup do vlastnictví
 5. Řešení problému s dlužným nájemným – pozván nájemník č. p. 111 
 6. Různé
 7. Závěr

   

 

 Ad 1     Zahájení

Starosta zahájil jednání ZO v 17,08 hod. uvítáním.

 

Ad 2      Kontrola US

Starosta pověřil, pana Ing. Jiřího Vavříka, aby provedl kontrolu usnesení z minulého jednání - usnesení jsou splněna nebo se plní.

 

Ad 3      Rozhodnutí o prodeji pozemků dle zveřejněného záměru

 

 • Starosta seznámil přítomné se zveřejněným záměrem o prodeji pozemků, který byl zveřejněn 06. 09. 2017, na úřední desce a na www stránkách obce.

   

  Návrh na US č. 17/2017

Starosta podal návrh na schválení záměru prodat pozemky dle zveřejněného záměru ze dne 06. 09. 2017 (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).

Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0

US č. 17/2017

ZO schvaluje záměr prodeje pozemků dle zveřejněného záměru ze dne 06. 09. 2017(příloha č. 3, zápisu jednání ZO).

 

Návrh na US č. 18/2017

Starosta podal návrh na cenu pozemků ve výši 90,-Kč za m2 schválení podmínek prodeje pozemků uvedených v záměru takto:

Pozemek p. č. 412/145 o celkové výměře 486 m2 u č. p. 108 – pozemek bude doplněn do Smlouvy o budoucí kupní smlouvě u nájemníků z č. p. 108 a zvýší se cena o 34.110,-Kč prodávané BJ. Zvýšená cena musí být uhrazena do doby prodeje č. p. 108 do vlastnictví.

(486 m2 – 107 m2 = 379 m2 x 90,-Kč = 34.110,-Kč)

Pozemek p. č. 412/216 s výměrou 72m2 bude prodán manželům Filkovým za cenu 1.000,-Kč a úhradu poplatků na vklad do KN.

Pozemky

p. č. 412/208 o výměře 107m2

p. č. 412/209 o výměře 27m2

p. č. 412/210 o výměře 95 m2

p. č. 412/211 o výměře 93 m2

p. č. 412/211 0 výměře 93 m2

p. č. 412/213 o výměře 83 m2

p. č. 412/114 o výměře 82 m2

p. č. 412/150 o výměře 262 m2

Budou doplněny do Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a jejich převod do vlastnictví bude proveden současně s převodem rodinného domu.

Hlasování:                          ANO:     6                            PROTI:  0                            Zdrželi se:            0

US č. 18/2017

ZO schvaluje cenu pozemků ve výši 90,-Kč za m2 schválení podmínek prodeje pozemků uvedených v záměru takto:

Pozemek p. č. 412/145 o celkové výměře 486 m2 u č. p. 108 – pozemek bude zapsán, do Smlouvy o budoucí smlouvě kupní u nájemníků z č. p. 108 se zvýší cena o 34.110,-Kč prodávané BJ. Zvýšená cena musí být uhrazena do doby prodeje č. p. 108 do vlastnictví.

(486 m2 – 107 m2 = 379 m2 x 90,-Kč = 34.110,-Kč)

Pozemek p. č. 412/216 s výměrou 72m2 bude prodán manželům Filkovým za cenu 1.000,-Kč a úhradu poplatků na vklad do KN.

Pozemky

p. č. 412/208 o výměře 107m2

p. č. 412/209 o výměře 27m2

p. č. 412/210 o výměře 95 m2

p. č. 412/211 o výměře 93 m2

p. č. 412/211 0 výměře 93 m2

p. č. 412/213 o výměře 83 m2

p. č. 412/114 o výměře 82 m2

p. č. 412/150 o výměře 262 m2

Budou doplněny do Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a jejich převod do vlastnictví bude proveden současně s převodem rodinného domu.

 

Ad 4      Zrušení zástav MMR u 10 b. j. (č. p. 108-112) a případný odkup do vlastnictví

 

 • Starosta informoval o krocích, které provedl k zrušení zástavy od MMR u budov u č. p. 108 – 112, zástavy jsou již vymazány z LV a je možnost provést prodej předmětných bytů do vlastnictví okamžitě.
 • Starosta vyzval nájemníky, aby se vyslovili, zda tyto nemovitosti nechtějí doplatit dříve a tím odkoupit do osobního vlastnictví před uplynutím doby sjednané ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

   

Ad 5      Řešení problému s dlužným nájemným – pozván nájemník č. p. 111 

 

 • Starosta objasnil situaci s problematikou v BJ 111-A, nájemkyně již 3roky řádně neplatí své závazky, v souvislosti s tímto přečetl dopis od advokátky nájemkyně s prosbou o schovívavost.
 • Starosta přečetl hromadnou stížnost na nájemkyni za narušování dobrých mravů a sousedských vztahů.
 • Nájemkyně obdržela výzvu k doplacení všech dluhů s termínem do 26. 09.2017 do 24hodin.
 • Nájemkyně požadovala prodloužení termínu.

              

Návrh na US č. 19/2017

Starosta podal návrh prodloužit termín k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111- A, a v případě neprodloužení následně problém řešit zrušením nájemního vztahu a právními opatřeními k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.

Hlasování:                          ANO:     1                            PROTI:  4                            Zdrželi se:            1

Proti návrhu hlasovali: Hofman Kopecká, Pavlíček, Vavřík

US č. 19/2017

ZO rozhodlo o neprodloužení termínu k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111 – A, zrušení nájemního vztahu a provedení právních opatření k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.

 

Ad 6      Různé

 • Starosta řešil jednotlivé podněty od pana Ing. Josefa Ryšavého

Podnět 1)

Bylo slíbeno projednání bodu "převzetí projektu ozelenění návsi" - dokument o předání zakázky, finální rozpočet akce, výsledek kontroly řídícího orgánu, finální výši dotace atp.

 

 • Starosta informoval, že byla delegovaná z SFRB agentura AOPK, která provedla za účasti pracovníka SFŽP fyzickou kontrolu a vyhotovila zprávu, součástí níž bylo i hodnocení průběhu a úplnosti celé akce. Obec dle požadavků, provedla výměnu některých rostlin, náklady za to budou přefakturovány zhotoviteli.  Obec nemá žádnou povinnost k vrácení finančních prostředků z poskytnuté dotace  

Podnět 2)

Ve výběrovém řízení na dodavatele opravy kapličky bylo jasně definováno dokončení stavby do 30. 11. 2016, pokud se nemýlím, stavba byla dokončena teprve v 8-9.2017, jak bylo/bude řešeno prodlení?

 

 • Starosta informoval o provedení vyúčtování a kontroly akce v předávacím protokolu byly uvedeny závady (dokončení věže, nátěr fasády) kraj toto respektoval. Závady byly definovány, jako nebránící užívání a v tuto chvíli je vše dokončeno a na kraj byl zaslán dopis o odstranění závad. Dodavatel nebude sankciován, protože prodleva s dokončením byla z důvodu použitých sanačních omítek a bylo třeba ošetřené dřevo věže a sanační omítky fasád nechat dostatečně vyschnout.

 

Podnět 3)

Na webové stránce, kde obec zveřejňuje dokumenty, chybí aktuální data myslím, tím  jak smlouvy o úvěrech, tak o prodeji pozemků a prací na návsi, kulturním domě, ...

 

 • Starosta přislíbil nápravu, smlouvy budou zveřejněny na portále do konce 10/2017

Podnět 4)

Na základě zjištění, že má být dražen pozemek o výměře 20.000 m2, který je ve vlastnictví BOND Corporation a. s., který byl oceněn na 495 Kč za m2 dne 10. 06. 2013, zastupitelstvo se ale pozemek rozhodlo prodat dne 03. 05. 2013 usnesením za 150 Kč. Dotaz zní, zda toto není v rozporu s ekonomickým zájmem obce a zda již bylo od společností Bond Corporation a.s. a Bond Development s. r. o. splaceno vše, co za pozemky uhrazeno mělo být, v případě že ne, jsou podniknuty kroky k ochraně pohledávek obce proti firmám pracujícím na projektu seniorského bydlení?

 

 • K tomuto se starosta vyjádřil, že posudek nebyl zadán obcí, ani ho obec nikdy neplatila a nebyl ani proveden znalcem, výše zmiňovaná cena pozemku je informativní předpokládaná a v žádném případě nepředstavuje reálnou současnou cenu nemovitosti. Pohledávka za BOND Corporation s. r. o. je touto společností uznána jako dluh obci Račetice a bude řešena do konce roku 2017.
 • Předmětná dražba je dle informací, které starosta získal šikanózní a neoprávněná a společnost BOND Corporation a.s. podala proti tomuto úkonu žalobu, neboť není dlužníkem.

Podnět 5)

Dle registru smluv zateplení Bytových domů objednala obec Račetice (potvrdila smlouvu) dne 06. 02. 2017, hlasování o uzavření smlouvy ale proběhlo až 23. 03. 2017, jak je možné, že došlo k podpisu smlouvy bez rozhodnutí zastupitelstva obce?

 

 • Starosta přiznal administrativní chybu při vložení smlouvy (vložena smlouva, která byla součástí nabídkového řízení) na veřejný portál smluv, bohužel nelze z portálu smluv  smlouvu o dílo ze dne 06. 02. 2017 odejmout a nahradit správnou ale lze správnou aktuální smlouvu opětovně zaslat k zveřejnění to bude provedeno do konce 10/2017.

Podnět 6)

Prosím o zaslání slíbených seznamů pohledávek a závazků obce z ekonomického programu.

 

 • Starosta materiál měl připraven, jen ho zapomněl vzít na jednání, za toto se omluvil, a přislíbil, že zajistí zaslání materiálů obratem emailem.

Podnět 7)

Prosím o informace (o které jsem také žádal) zápisy z jednání výborů zastupitelstva obce Račetice od začátku funkčního období.

 

 • Starosta přikázal, že veškeré zápisy z jednání výborů se naskenují a zašlou zastupitelům.

 

 

Ad  6     Závěr

Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné další připomínky k jednání a byly projednány všechny body programu, starosta jednání ZO v 18,40 hod. ukončil.

 

 

Zapisovatel: Kirchmayrová Lenka                                            Podpis:__________________________

 

 

 

Ověřovatelé a skrutátoři:

Ing. Jiří Vavřík                                                                                Podpis:__________________________

                              

 

 

Bc. Filip Pavlíček                                                                           Podpis:__________________________

 

 

 

Zápis obsahuje 5 stran a byl zapsán 05. 10. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Razítko obce a podpis starosty

Vyvěšeno: 12. 10. 2017

Datum sejmutí: 28. 10. 2017

Zodpovídá: Lenka Kirchmayrová

Zpět